Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

crystalline
crystalline
crystalline
crystalline
4718 a2b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamayamar mayamar
crystalline
9842 c9f5
Reposted fromretro-girl retro-girl viamayamar mayamar

May 10 2017

crystalline
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar
crystalline
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar
crystalline
2276 fdde 500
Reposted fromfreakish freakish viamayamar mayamar
crystalline
crystalline
"Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw."
— Tadeusz Konwicki - "Mała apokalipsa"
crystalline
3845 8f71
crystalline
7014 2128 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamayamar mayamar
crystalline
8482 619d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamayamar mayamar
crystalline
8268 39b9 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamayamar mayamar
crystalline
crystalline
3744 9e18
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazmarznieta zmarznieta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl