Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

crystalline
crystalline
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamayamar mayamar
crystalline
crystalline

July 25 2017

crystalline
0130 ba91
Reposted fromfelicka felicka viamayamar mayamar

July 20 2017

crystalline
7588 35bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamayamar mayamar
crystalline
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viamayamar mayamar
crystalline
3015 5c6e
Reposted fromcorvax corvax viaumierajstad umierajstad
crystalline
6892 e7ce
crystalline
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaumierajstad umierajstad
crystalline

June 25 2017

crystalline
crystalline
crystalline
5921 61d4
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viamayamar mayamar
crystalline
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaumierajstad umierajstad
crystalline
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
crystalline
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
crystalline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl